menyu
Новости

16.07.2013.FM.11.01 рақамли илмий кенгашнинг 2014 йилдаги фаолияти ҳақида ҳисобот

ЎзР ФА Ядро физикаси институти ва Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги 16.07.2013.FM.11.01 рақамли илмий кенгашнинг

2014  йилдаги фаолияти  ҳақида

Х И С О Б О Т

ЎзФА Ядро физикаси институти (Тошкент ш.) ва Ўзбекистон Миллий университети (Тошкент ш.) ҳузуридаги 16.07.2013.FM.11.01 рақамли фан доктори илмий даражасини берувчи илмий кенгаш ЎзР ОАКнинг 2013 й. 22 июльдаги 040 -и –сон қарори билан тасдиқланган.

 

Кенгашга 01.03.01 – Астрономия ихтисослигидан

физика-математика фанлари бўйича

01.04.06 - Полимерлар физикаси ихтисослигидан

физика-математика фанлари бўйича

01.04.07 – Конденсатланган холат физикаси ихтисослигидан

физика-математика фанлари бўйича

01.04.08 – Атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси, тезлаштирувчи техника ихтисослигидан физика-математика фанлари бўйича

диссертацияларни ҳимояга  қабул  қилиб олишга рухсат этилган.

  1. Ўтказилган мажлислар сони:  3-та.

- 2014й. 25 март - Г.Абдурахмановнинг  01.04.07 – Конденсатланган ҳолат физикаси ихтисослиги бўйича физика-математика фанлари доктори илмий даражасини олиш учун тақдим этилган «Металл  оксидлари  билан  легирланган  ишқорсиз қўрғошин-силикат  шишалар  структураси  ва транспорт  хоссаларининг  ўзига  хос  жиҳатлари» мавзусидаги диссертация ишини қабул қилинди.

- 2014й. 20 ноябр -  Г.Абдурахмановнинг  01.04.07 – Конденсатланган ҳолат физикаси ихтисослиги бўйича физика-математика фанлари доктори илмий даражасини олиш учун тақдим этилган «Металл  оксидлари  билан  легирланган  ишқорсиз қўрғошин-силикат  шишалар  структураси  ва транспорт  хоссаларининг  ўзига  хос  жиҳатлари» мавзусидаги диссертация иши қабул қилинди.

- 2014й. 29 декабр - Г.Абдурахмановнинг  01.04.07 – Конденсатланган ҳолат физикаси ихтисослиги бўйича физика-математика фанлари доктори илмий даражасини олиш учун тақдим этилган «Металл  оксидлари  билан  легирланган  ишқорсиз қўрғошин-силикат  шишалар  структураси  ва транспорт  хоссаларининг  ўзига  хос  жиҳатлари» мавзусидаги диссертация иши ҳимояси.

- 2014й. 29 декабр - Э.М.Турсуновнинг  01.04.08 – «Атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси,  тезлаштирувчи техника» ихтисослиги бўйича физика-математика фанлари доктори илмий даражасини олиш учун тақдим этилган «Потенциал моделлар доирасида енгил ядролар структураси» мавзусидаги диссертация иши қабул қилинди.

2. Фан доктори илмий даражасини берувчи илмий кенгаш аъзоларининг мажлисларда иштирок этиш фаоллиги:

Кенгаш аъзосининг  исми-шарифи (ихтисослик шифри)

қатнашган мажлислар сони

Мажлис-ларнинг умумий сонига нисбатан % хисобида

Муҳокама-ларда қатнаш-ган мажлис-лар сони

Расмий оппонент бўлган диссер-тациялар сони  

Фаоллик даражаси (фаол ёки нофаол)

1

2

3

4

5

6

7

1.  

Салихбаев Умар Сагитович

(Раис)

(01.04.08)

3

100%

 

 

фаол

2.  

Муминов Толиб Мусаевич

 (01.04.08)

3

100%

 

 

фаол

3.  

Ашуров Нигмат

Рустамович

(01.04.06)

2

67 %

 

 

 

4.  

Эгамбердиев Шухрат Абдуманнопович

(Раис ўринбосари)

(01.03.01)

2

67 %

 

 

фаол

5.  

Ярмухамедов Рахим

(илмий котиб)

(01.04.06)

2

100%

 

 

фаол

6.  

Нуритдинов Салохутдин Насритдинович

(01.03.01)

3

100%

 

 

фаол

7.  

Сатторов Исроил

Саттарович  

(01.03.01)

3

100%

 

 

фаол

8.  

Коршунова Наталья Александровна

(01.03.01)

3

100%

 

 

фаол

9.  

Ильясов Сабит

Пулатович

(01.03.01)

3

100%

 

 

фаол

10.  

Умаров Абдусалам

Вахитович

(01.04.06)

1

100%

 

 

фаол

11.  

Абдурахмонов Умарбек

(01.04.06)

3

100%

 

 

фаол

12.  

Оксенгендлер Борис Леонидович

(01.04.06)

3

100%

 

 

фаол

13.  

Холмуминов Абдулфатто Ахатович

(01.04.06)

3

100%

 

 

фаол

14.  

Джуманов Сафарали Джуманович

(01.04.07)

3

100%

 

 

фаол

15.  

Ташметов Манноб

Юсупович

(01.04.07)

3

100%

 

 

фаол

16.  

Ибрагимова Эльвира

Меметовна

(01.04.07)

3

100%

 

 

фаол

17.  

Атабаев Илхом

Гафурович

(01.04.07)

3

100%

 

 

фаол

18.  

Ашуров Мухсинджон Хуррамович

(01.04.07)

3

100%

 

 

фаол

19.  

Артемов Сергей

Викторович

(01.04.08)

3

100%

 

 

фаол

20.  

Лутпуллаев Сагдулла Лутфуллаевич

(01.04.08)

3

100%

 

 

фаол

21.  

Муминов Ахтам

Ибрагимович

(01.04.08)

3

100%

 

 

фаол

3. Ҳисобот йилида фан доктори илмий даражасини берувчи илмий кенгаш кўриб чиққан диссертацияларнинг қисқача таҳлили: 

2014  йилда физика-математика фанлари доктори  илмий  даражасини олиш учун 1-та   диссертация иши ҳимоя қилинди:

Г.Абдурахмановнинг  01.04.07 – Конденсатланган ҳолат физикаси ихтисослиги бўйича физика-математика фанлари доктори илмий даражасини олиш учун тақдим этилган «Металл  оксидлари  билан  легирланган  ишқорсиз қўрғошин-силикат  шишалар  структураси  ва транспорт  хоссаларининг  ўзига  хос  жиҳатлари» мавзусидаги диссертация иши.

Диссертацияси Энергетика ва автоматика институтида бажарилган.

 Тадқиқотнинг мақсади:   - 3d- и 4d-металларнинг оксидлари билан легирланган силикат шишанинг электр ўтказувчанлиги ва термоэюк коэффициентини белгилайдиган физикавий механизмларни, бу хусусиятларнинг шиша ҳамда лигатура таркиби, синтез шароити билан қандай боғланганини аниқлашдан иборат бўлиб, бу, ўз навбатида, самарали ва арзон термоэлектрик материаллар синтезининг илмий асосларини яратишга қаратилган.

Диссертация фан ва технологиялар ривожланишининг 2.Энергетика, энергия ва ресурс тежамкорлиги ва 3.Қайта тикланувчан энергия манбаларидан фойдаланишни ривожлантириш устувор йўналишларига мос равишда бажарилган.

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Фундаментал тадқиқотларни қўллаб-қувватлаш фондининг 55-08-рақамли “Темир ва марганец оксидлари билан легирланган силикат шишада термоэлектрик ҳодисаларнинг қонуниятларини ўрганиш” (2008–2009 йй.), 27-10-рақамли “Легирланган силикат шишада темир ва марганейц ионларининг зарядланган ҳолатига баъзи оксидларнинг таъсирини ўрганиш” (2010–2011), 14-12-рақамли “Термоэлектрик ўзгартгичлар учун мўлжалланган легирланган силикат шишада ҳолатлар зичлигига баъзи элементларнинг таъсирини ўрганиш” (2012–2013) грант лойиҳаларида ўз аксини топган.

Тадқиқотнинг амалий натижалари кенг тарқалган ва хавфсиз хомашёдан тайёрланадиган легирланган силикат шиша асосида қуёш энергетикаси ва энергетик чиқиндилардан фойдаланишга керакли термоэлектрик ўзгартгичлар учун истиқболли, арзон ва самарали термоэлектрик материаллар яратиш мумкинлигидан иборат.

Диссертацияни амалиётга жорий этилган натижалари ва уларнинг самарадорлиги: Легирланган силикат шишанинг транспорт хоссаларини ўрганиш натижалари Давлат илмий-техника дастурлари доирасида А-10.17 “Ясси-параллел структураларда сигналларни ўзгартириш усулларини тадқиқ қилиш ва яратиш. Функционал электроника асосларини яратиш ва шу асосда ўлчаш ҳамда функционал ўзгартириш қурилмаларини тайёрлаш” (2003-2005), А-13.185 “Ўлчанаётган занжирдан гальваник изоляция қилинган интеллектуал датчиклар яратиш” (2006-2008) бажарилган лойиҳаларида фойдаланилган (ЎзФА Энергетика ва автоматика институти Илмий кенгашининг 06.02.2014 даги мажлисининг 2-сонли баённомасидан кўчирма). Бу натижалар альтернатив энергия манбаларида ва энергетик чиқиндилардан фойдаланиш учун термоэлектрик ўзгартгичлар яратишда, республикамиз олий таълим муассасаларида “конденсатланган ҳолат физикаси” ва “материалшунослик” йўналишлари бўйича ўқитиш жараёнида ишлатилиши мумкин.

 

4. Фан доктори илмий даражасини олиш учун топширилган ва  кўриб   чиқилган диссертациялар ҳақидаги маълумот:

 


 

01.03.01

01.04.06

01.04.07

01.04.08

 

физика-математика фанлари

физика-математика фанлари

физика-математика фанлари

физика-математика фанлари

Дастлабки босқичда муҳокамадан олинган ишлар

-

-

-

-

Диссертация ҳимояси якунлари бўйича ижобий қарор чиқарилган ишлар

-

-

1

-

Шу жумладан:  

бошқа ташкилотлардан

-

-

1

-

бошқа мамлакатлардан

-

-

-

-

Диссертация ҳимояси якунлари бўйича салбий қарор чиқарилган ишлар

-

-

-

-

Шу жумладан:  

бошқа ташкилотлардан

-

-

-

-

бошқа мамлакатлардан

-

-

-

-

Қўшимча хулосалар берилгани

-

 

 

 

Кенгаш муҳокамасига берилган ишлар сони

(2014 йил 31 декабрь холатига)

-

-

-

1

      

5. Илмий маъруза шаклида ҳимоя қилинган диссертациялар бўлмади.

6. Туташ  ихтисосликларда  бажарилган диссертациялар ҳимоялари бўлмади.

7. Бир марталик кенгашда ҳимоя қилинган диссертациялар бўлмади.

 

8. Фан доктори илмий даражасини берувчи илмий кенгашнинг веб-сайти бўйича тўлиқ маълумот.

ЎзР ФА ЯФИнинг  расмий веб-сайтида http://www.inp.uz илмий кенгашнинг  http://www.inp.uz/uz/илмий_кенгаш(16.07.2013.FM.11.01.) веб-саҳифаси очилган.

Веб-сайтда: умумий маълумотлар, норматив-хуқуқий хужжатлар, яъни ЎзР Вазирлар махкамаси хузуридаги ОАК раёсатининг 2013 йил 30 декабрдаги 201/2 –сон қарори билан тасдиқланган Фан доктори илмий даражасини берувчи илмий кенгашнинг вэб-сайтини юритиш бўйича мазмуний ва техник-дастурий талаблар асосида фаолият юритади (ОАК бюллетени №6 2013 й., 38-43 б.). Шу жумладан, фан доктори илмий даражасини берувчи илмий кенгаш таркиби, кенгаш рахбариятининг қабул кунлари, кенгаш аъзолари ҳақида маълумотлар, кенгашга диссертация ҳимоясига рухсат берилган ихтисосликлар ва уларнинг паспортлари, кенгаш фаолияти ҳақида хисоботлар, илмий семинар таркиби ва аъзолари ҳақида маълумотлар, фан доктори илмий даражасини олиш учун ва диссертация ишларини бахолаш асосий мезонлари, тегишли ихтисосликлар бўйича малакавий имтихонларнинг дастурлари, талабгорларга ёрдам берувчи маълумотлар (шунингдек, диссертация мавзусини «ОАК Бюллетени» журналида эълон қилиш тартиби, диссертация ишлари илмий натижалари юзасидан илмий мақолалар чоп этиши лозим бўлган илмий журналлар рўйхати, ҳужжатларни тайёрлаш жараёни, амалиётга жорий қилишни баҳолаш бўйича йўриқнома, кенгашга топшириладиган ҳужжатлар рўйхати, ҳимоя ҳақида ОАК Бюллетенида эълон қилиш ва бошқа намуналар), етакчи ташкилотлар рўйхати, диссертация ва авторефератларнинг тўлиқ матнлари, эълонлар, янгиликлар ва бошқа талабгорларга керакли  маълумотлар ёритилган.

9. Диссертация ҳимоялари тўғрисида республика аҳамиятидаги газеталарда берилган эълонлар тўғрисида тўлиқ маълумот.

«МАЪРИФАТ» газетаси саҳифасида (2014й.  03 декабрдаги 97 -сонида)

Абдурахманов Гулмурзанинг «Конденсатланган ҳолат физикаси» ихтисослиги бўйича «Металл оксидлари  билан  легирланган  ишқорсиз қўрғошин-силикат  шишалар  структураси  ва транспорт  хоссаларининг  ўзига  хос  жиҳатлари» мавзусидаги докторлик диссертациясининг ҳимояси Ядро физикаси институти ва Ўзбекистон Миллий университети ҳузурудаги илмий кенгашнинг 2014 йил, 29 декабрь, соат 1000 даги мажлисида бўлиб ўтади деб  эълон чоп этилди.

10. Аттестация ишларини такомиллаштириш бўйича таклиф ва мулоҳазалар.

Олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрлар ихтисосликларининг қисқача паспортларини чоп этиш ва ОАК сайтида жойлаштириш керак.

2014 йил давомида кенгаш таркибига қисман ўзгартиришлар киритилган:

- ОАКнинг 2014 й. 03 февралдаги 01-07/109-рақамли хатига биноан илмий кенгаш раис ўринбосари техника фанлари доктори, профессор А.А.Саримсоқов ОАКнинг кимё, кимё-технология ва формацевтика фанлари бўйича эксперт кенгаши таркибига киритилганлиги муносабати билан вазифасидан озод этилди ҳамда илмий кенгаш ва илмий семинар таркибидан чиқарилди.

- ОАК Раиснинг 2014 й. 30 сентябрдаги 7-рақамли қарорига асосан:

ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти лаборатория мудири, техника фанлари доктори, профессор Н.Р.Ашуров илмий кенгаш аъзолигидан 01.04.06 ихтисослик бўйича илмий кенгаш раиси ўринбосарлигига тайинлди;

Наманган Давлат университети ректори А.В.Умаров 01.04.06 ихтисослик бўйича илмий кенгаш аъзолигига киритилди;

ЎзР ФА Ядро физикаси институти лаборатория мудири, ф.-м.ф.д., профессор, Илмий кенгаш илмий котиби Р.Ярмухамедовнинг кенгашдаги ихтисослик шифрини 01.04.06 дан 01.04.08 га ўзгартирилди.

Шунингдек, кенгаш қошидаги илмий семинар таркибига хам қисман ўзгаришлар киритилди:

- Ядро физикаси институти лаборатория мудири, т.ф.д., профессор Ю.Н.Кобликнинг вафот этганлиги муносабати билан илмий семинар таркибидан чиқарилди ва Ядро физикаси институти лаборатория мудири, физика-математика фанлари номзоди Ғ.А.Кулабдуллаев илмий семинар аъзолигига киритилди;

- Ядро физикаси институти лаборатория мудири, ф.-м.ф.д., профессор М.Каримов, етакчи илмий ходими ф.-м.ф.н. Н.А.Турсунов ва лаборатория мудири, т.ф.д., профессор Р.А.Хайдаров вафот этганлари муносабати билан илмий семинар таркибидан чиқарилдилар.

16.07.2013.FM.11.01 рақамли илмий кенгашнинг 2014 йилнинг 29 декабрда ўтказилган мажлисида кенгаш қошидаги Илмий семинар ҳисоботи муҳокама қилинди ва тасдиқланди.

Илмий кенгаш  раиси,

ф.-м.ф.д., профессор                                                               У.С.САЛИХБАЕВ       

                                        

Илмий кенгаш  илмий котиби,

ф.-м.ф.д., профессор                                                              Р.ЯРМУХАМЕДОВ