menyu
Новости

Автореферат - Базаров Эркин Ходжиевич

Авторефератнинг MS Word шаклидаги тўлиқ матни

ЯДРО ФИЗИКАСИ ИНСТИТУТИ ва ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ ҲУЗУРИДАГИ ФАН ДОКТОРИ ИЛМИЙ ДАРАЖАСИНИ БЕРУВЧИ 16.07.2013.FM.11.01 РАҚАМЛИ
ИЛМИЙ КЕНГАШ


ЯДРО ФИЗИКАСИ ИНСТИТУТИ
БОЗОРОВ ЭРКИН ҲОЖИЕВИЧ


3.25 А ГэВ/с ИМПУЛЬСЛИ КИСЛОРОД ЯДРОЛАРИНИНГ ПРОТОНЛАР БИЛАН ЎЗАРО ТАЪСИРЛАРИДА ПАРЧАЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИ ВА 3–300 ГэВ ЭНЕРГИЯЛИ π,р,α,C(С) - ВА р(16О,20Ne) - ТЎҚНАШУВЛАРИДА ПРОТОНЛАР ҲОСИЛ БЎЛИШ МЕХАНИЗМЛАРИ

01.04.08 – Атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси, тезлаштирувчи техника (физика-математика фанлари)
ДОКТОРЛИК ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ


Тошкент – 2015

УДК: 539.172.12; 539.172.17

 

Докторлик диссертацияси автореферати мундарижаси

Оглавление автореферата докторской диссертации

Content of the abstract of doctoral dissertation

Бозоров Эркин Ҳожиевич

3.25 А ГэВ/с импульсли кислород ядроларининг протонлар билан ўзаро таъсирларида парчаланиш жараёнлари ва 3–300 ГэВ энергияли π,р,α,C(С)- ва р(16О, 20Ne)-тўқнашувларида протонлар ҳосил бўлиш механизмлари....................................................................... 3

Базаров Эркин Ходжиевич

Процессы фрагментации ядер кислорода во взаимодействиях с протонами при 3.25 А ГэВ/с и механизмы образования протонов в π,р,α,С(С)- и р(16О, 20NE)-соударениях при 3−300 ГэВ....................... 31

Bоzоrov Erkin

The fragmentation of oxygen nuclei in interactions with protons at 3.25 GeV/c and mechanisms of formation of protons
in π,p,α,C(C)- and p(16O,20Nе)-collisions at 3–300 GeV)..................................
59

Эълон қилинган ишлар рўйхати   

Эълон қилинган ишлар рўйхати
Список опубликованных работ
List of published works.............................................................................. 83ЯДРО ФИЗИКАСИ ИНСТИТУТИ ва ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ ҲУЗУРИДАГИ ФАН ДОКТОРИ ИЛМИЙ ДАРАЖАСИНИ БЕРУВЧИ 16.07.2013.FM.11.01 РАҚАМЛИ
ИЛМИЙ КЕНГАШ


ЯДРО ФИЗИКАСИ ИНСТИТУТИ
БОЗОРОВ ЭРКИН ҲОЖИЕВИЧ


3.25 А ГэВ/с ИМПУЛЬСЛИ КИСЛОРОД ЯДРОЛАРИНИНГ ПРОТОНЛАР БИЛАН ЎЗАРО ТАЪСИРЛАРИДА ПАРЧАЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИ ВА 3–300 ГэВ ЭНЕРГИЯЛИ π,р,α,C(С) - ВА р(16О,20Ne) - ТЎҚНАШУВЛАРИДА ПРОТОНЛАР ҲОСИЛ БЎЛИШ МЕХАНИЗМЛАРИ

01.04.08 – Атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси, тезлаштирувчи техника (физика-математика фанлари)
ДОКТОРЛИК ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ


Тошкент – 2015


Докторлик диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида 30.09.2014/В2014.5.FM156 рақами билан рўйхатга олинган.

Докторлик диссертацияси “Физика-Қуёш” илмий ишлаб-чиқариш бирлашмаси Физика-техника институти ва Ядро физикаси институтида бажарилган.
Докторлик диссертациясининг тўлиқ матни Ядро физикаси институти ва Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги 16.07.2013.FM.11.01 рақамли Илмий кенгаш веб-саҳифасида www.inp.uz манзилига жойлаштирилган.
Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус, инглиз) веб-саҳифада www.inp.uz манзилига ҳамда ZIYONET ахборот-таълим порталида www.ziyonet.uz манзилигажойлаштирилган.

Илмий маслаҳатчи:
Юлдашев Бехзод Садикович
физика-математика фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси академиги
Расмий оппонентлар:
Ледницки Рихард
физика-математика фанлари доктори, профессор
Буртебаев Насурлла
физика-математика фанлари доктори, профессор
Артемов Сергей Викторович
физика-математика фанлари доктори
Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети қошидаги Амалий физика илмий текшириш институти

Диссертация ҳимояси Ядро физикаси институти ва Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги 16.07.2013.FM.11.01 рақамли Илмий кенгашнинг «___» ______________ 2015 й. соат ____ даги мажлисида бўлади. (100214, Тошкент ш., Улуғбек қўрғони, ЯФИ; тел. (+99871) 150-30-70; факс (+99871) 150-30-80; е-mail:info@inp.uz).

Докторлик диссертацияси билан Ядро физикаси институтининг ахборот-ресурс марказида _____рақами билан рўйхатга олинган, диссертация билан АРМда танишиш мумкин (100214, Тошкент ш., Улуғбек қўрғони, ЯФИ; тел. (+99871) 289-31-19.

Диссертация автореферати 2015 йил «____» _______________да тарқатилди
(2015 йил “____” ____________даги _____ рақамли реестр баённомаси).

У. С. Салихбаев
Фан доктори илмий даражасини берувчи
илмий кенгаш раиси ф.-м.ф.д., профессор

Р. Ярмухамедов
Фан доктори илмий даражасини берувчи
илмий кенгаш илмий котиби ф.-м.ф.д., профессор

И. Хидиров
Фан доктори илмий даражасини берувчи
илмий кенгаш ҳузуридаги илмий семинар раиси
ф.-м.ф.д., профессор