2017 йил 22 нояябр соат 10:30 да Ядро физикаси институти, Астрономия институт ива Ўзбекистон миллий университети ҳузуридаги DSc.27.06.2017.FM/Т.33.01 р илмий даражалар берувчи илмий кенгашнинг мажлиси


Манзил: Тошкент ш., Улугбек шахарчаси, Ядро физикаси институти;
тел. (99871) 289-31-41; е-mail: info @ inp.uz


KУН ТАРТИБИ
Рустам Баходирходжаевич ТАШХОДЖАЕВнинг
«УЧ КЛАСТЕРЛИ КОЛЛИНЕАР БЎЛИНИШ МЕХАНИЗМЛАРИ» мавзусидаги
01.04.08 – «Атом ядроси ва элементар зарралар физикаси. Тезлаштирувчи техника»
ихтисослигидан физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация ҳимояси
(ЎзР ФА Ядро физикаси институти)

Илмий раҳбари:
Насиров Авазбек Каримович,
физика-математика фанлари доктори

Расмий оппонентлар:
Усманов Пазлиддин Нуритдинович
физика-математика фанлари доктори, доцент
(Наманган муҳандислик-технология институти, Наманган ш.)

Хугаев Авас Васильевич
физика-математика фанлари номзоди
(ЎзР ФА Ядро физикаси институти, Тошкент ш.)

Етакчи ташкилот:
Ўзбекистон Республикаси фанлар академияси
Физика-техника институти
(Тошкент ш.)