2018 йил 30 март соат 14:00 да Ядро физикаси институти, Астрономия институт ива Ўзбекистон миллий университети ҳузуридаги DSc.27.06.2017.FM/Т.33.01 р илмий даражалар берувчи илмий кенгашнинг мажлиси


Манзил: Тошкент ш., Улугбек шахарчаси, Ядро физикаси институти;
тел. (99871) 289-31-41; е-mail: info @ inp.uz


KУН ТАРТИБИ
Фаррух Шухратович АТАМУРОТОВнинг
«РЕЛЯТИВИСТИК КОМПАКТ ОБЪЕКТЛАР АТРОФИДА ОПТИК ВА ЭНЕРГЕТИК ЖАРАЁНЛАР» мавзусидаги
01.03.01 – Астрономия ихтисослиги бўйича физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация ҳимояси ҳимояси
(ЎзР ФА Ядро физикаси институти)

Илмий маслаҳатчи:
Ахмедов Бобомурат Жураевич,
физика-математика фанлари доктори, профессор

Расмий оппонентлар:
Миртаджиева Карамат Тахировна
физика-математика фанлари доктори, доцент
(ЎзР ФА Астрономия институти)

Файзуллаев Бируни Амануллаевич
физика-математика фанлари номзоди, доцент
(Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент ш.)

Етакчи ташкилот:
Аль-Фараби номидаги Қозоғистон Миллий университети (Алмата ш.)