menyu
Новости

Автореферат - Миртаджиева Карамат Тахировна

Авторефератнинг MS Word шаклидаги тўлиқ матни

ЯДРО ФИЗИКАСИ ИНСТИТУТИ ва ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ ҲУЗУРИДАГИ ФАН ДОКТОРИ ИЛМИЙ ДАРАЖАСИНИ БЕРУВЧИ 16.07.2013.FM.11.01 РАҚАМЛИ
ИЛМИЙ КЕНГАШ


АСТРОНОМИЯ ИНСТИТУТИ
ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ
МИРТАДЖИЕВА КАРАМАТ ТАХИРОВНА


ДИСКСИМОН ГАЛАКТИКАЛАРДА АСОСИЙ ТАРКИБИЙ ТУЗИЛМАЛАР ШАКЛЛАНИШИНИНГ НОЧИЗИҚЛИ НАЗАРИЯСИ
01.03.01 – Астрономия
(физика-математика фанлари)
ДОКТОРЛИК ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ


ТОШКЕНТ - 2016


Докторлик диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида 31.03.2016/B2014.5.FM143 рақам билан рўйхатга олинган.

Докторлик диссертацияси Астрономия институти ва Ўзбекистон Миллий университетида бажарилган.
Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус, инглиз) Илмий кенгаш веб-саҳифаси (www.inp.uz) ва «Ziyonet» таълим ахборот тармоғида (www.ziyonet.uz) жойлаштирилган.

Илмий маслаҳатчи:
Нуритдинов Салахутдин Насритдинович
физика-математика фанлари доктори, профессор
Расмий оппонентлар:
Чернин Артур Давидович
физика-математика фанлари доктори, профессор
Коршунова Наталья Александровна
физика-математика фанлари доктори, профессор
Расулова Мухаё Юнусовна
физика-математика фанлари доктори
Етакчи ташкилот:В.Г. Фесенков номидаги Астрофизика институти Олмаота ш., Қозоғистон Республикаси

Диссертация ҳимояси Ядро физикаси институти ва Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги 16.07.2013.FM.11.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2016 йил «___» ______________ соат ____ даги мажлисида бўлади. (Манзил: 100214, Тошкент ш., Улуғбек қўрғони, ЯФИ. Тел. (+99871) 150-30-70; факс (+99871) 150-30-80; е-mail: info@inp.uz).

Докторлик диссертацияси билан Ядро физикаси институтининг Ахборот-ресурс марказида танишиш мумкин (04-16 рақам билан рўйхатга олинган). (Манзил: 100214, Тошкент ш., Улуғбек қўрғони, ЯФИ. Тел. (+99871) 289-31-19).

Диссертация автореферати 2016 йил «____» _______________ куни тарқатилди
(2016 йил “____” ____________даги _____ рақамли реестр баённомаси).

У. С. Салихбаев
Фан доктори илмий даражасини берувчи
илмий кенгаш раиси ф.-м.ф.д., профессор

Р. Ярмухамедов
Фан доктори илмий даражасини берувчи
илмий кенгаш илмий котиби ф.-м.ф.д., профессор

И. Хидиров
Фан доктори илмий даражасини берувчи
илмий кенгаш ҳузуридаги илмий семинар раиси
ф.-м.ф.д., профессор