menyu
Новости

Автореферат - Тошходжаев Рустам Баходирходжаевич

Авторефератнинг PDF шаклидаги тўлиқ матни

ЯДРО ФИЗИКАСИ ИНСТИТУТИ, АСТРОНОМИЯ ИНСТИТУТИ, ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ DSc.27.06.2017.FM/T.33.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ


ЯДРО ФИЗИКАСИ ИНСТИТУТИ
ТАШХОДЖАЕВ РУСТАМ БАХОДИРХОДЖАЕВИЧ


УЧ КЛАСТЕРЛИ КОЛЛИНЕАР БЎЛИНИШ МЕХАНИЗМЛАРИ
01.04.08 – Атом ядроси ва элементар зарралар физикаси.
Тезлаштирувчи техника
ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD) ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ


ТОШКЕНТ - 2017


Физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори (Doctor of Philosohy) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2017.1.PhD/FM28 рақами билан рўйхатга олинган.

Диссертацияси Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ядро физикаси институтида бажарилган.
Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, инглиз, рус (резюме)) Илмий кенгаш веб-саҳифаси (www.inp.uz) ва «Ziyonet» ахборот-таълим порталида (www.ziyonet.uz) жойлаштирилган.

Илмий раҳбар:
Насиров Авазбек Каримович,
физика-математика фанлари доктори, катта илмий ҳодим
Расмий оппонентлар:
Усманов Пазлиддин Нуритдинович,
физика-математика фанлари доктори, доцент
Хугаев Авас Васильевич,
физика-математика фанлари номзоди
Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси фанлар академияси Физика-техника институти
Диссертация ҳимояси Ядро физикаси институти, Астрономия институти, Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги DSc.27.06.2017.FM/T.33.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2017 йил ________________ соат ________ даги мажлисида бўлиб ўтади. (Манзил: 100174, Тошкент шаҳри, Улуғбек қўрғони, Ядро физикаси институти. Тел. (+99871) 289-31-60; факс (+99871) 289-31-19; e-mail: info@inp.uz).
Диссертация билан Ядро физикаси институтининг Ахборот-ресурс марказида танишиш
мумкин (_______ рақами билан рўйхатга олинган). (Манзил: 100214, Тошкент шаҳри, Улуғбек
қўрғони, ЯФИ. Тел. (+99871) 289-31-19).
Диссертация автореферати 2017 йил « » ____________ куни тарқатилди.
(2017 йил “____”_________даги ____ рақамли реестр баѐнномаси)


М. Ю. Ташметов
Илмий даражалар берувчи Илмийкенгаш
раиси ф.-м.ф.д., катта илмий ходим
Р. Ярмухамедов
Илмий даражалар берувчи Илмий
кенгаш илмий котиби ф.-м.ф.д., профессор
И. Нуритдинов
Илмий даражалар берувчи Илмий
кенгаш ҳузуридаги илмий семинар раиси
ф.-м.ф.д., профессор