menyu
Новости

Автореферат - Канаков Закиржон

Авторефератнинг PDF шаклидаги тўлиқ матни

ЯДРО ФИЗИКАСИ ИНСТИТУТИ, АСТРОНОМИЯ ИНСТИТУТИ, ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ DSc.27.06.2017.FM/T.33.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ


ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ
КАНОКОВ ЗАКИРЖОН


КВАНТ ВА МЕЗОСКОПИК СИСТЕМАЛАРНИНГ МАРКОВ ВА НОМАРКОВ ДИНАМИКАСИ
01.04.02 – Назарий физика
ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ ДОКТОРИ (DSc) ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ


Тошкент – 2018


Фан доктори (DSc) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2017.1.DSc/FM122 рақам билан рўйхатга олинган.

Диссертация Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Физика факультетида бажарилган.
Диссертация автореферати уч тил (ўзбек, рус, инглиз (резюме) да Илмий кенгаш веб-саҳифаси – www.inp.uz га ва «Ziyonet» Ахборот таълим портали (www.ziyonet.uz)га жойлаштирилган.

Илмий маслаҳатчи:
Мусаханов Мирзаюсуф Мирзамахмудович,
физика-математика фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси академиги
Расмий оппонентлар:
Джолос Ростислав Владимирович,
физика-математика фанлари доктори, профессор
Абдумаликов Абдулазиз Абдувахабович,
физика-математика фанлари доктори, профессор
Усманов Пазлитдин Нуритдинович,
физика-математика фанлари доктори, доцент
Етакчи ташкилот:Самарқанд давлат университети
Диссертация ҳимояси Ядро физикаси институти, Астрономия институти, Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги DSc.27.06.2017.FM/T.33.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2018 йил «___» ______________ соат ____ даги мажлисида бўлиб ўтади. (Манзил: 100214,
Тошкент ш., Улуғбек қўрғони, ЯФИ. Тел. (+99871) 289-31-60; факс (+99871) 289-31-18;
е-mail: info@inp.uz).
Диссертация билан Ядро физикаси институти Ахборот-ресурс марказида танишиш мумкин (_____рақам билан рўйхатга олинган). (Манзил: 100214, Тошкент ш., Улуғбек қўрғони, ЯФИ. Тел. (+99871) 289-31-19).
Диссертация автореферати 2018 йил « » ____________ куни тарқатилди.
(2018 йил “____”_________даги ____ рақамли реестр баѐнномаси)


М. Ю. Ташметов
Илмий даражалар берувчи Илмийкенгаш
раиси ф.-м.ф.д., катта илмий ходим
Р. Ярмухамедов
Илмий даражалар берувчи Илмий
кенгаш илмий котиби ф.-м.ф.д., профессор
И. Нуритдинов
Илмий даражалар берувчи Илмий
кенгаш ҳузуридаги илмий семинар раиси
ф.-м.ф.д., профессор