menyu
Новости

Автореферат - Атамуратов Фаррух Шухратович

Авторефератнинг PDF шаклидаги тўлиқ матни

ЯДРО ФИЗИКАСИ ИНСТИТУТИ, АСТРОНОМИЯ ИНСТИТУТИ, ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ DSc.27.06.2017.FM/T.33.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ


ЯДРО ФИЗИКАСИ ИНСТИТУТИ
АСТРОНОМИЯ ИНСТИТУТИ
АТАМУРОТОВ ФАРРУҲ ШУҲРАТОВИЧ


АЙЛАНУВЧИ РЕЛЯТИВИСТИК КОМПАКТ ОБЪЕКТЛАР АТРОФИДА ОПТИК ВА ЭНЕРГЕТИК ЖАРАЁНЛАР
01.03.01- Астрономия
ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD) ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ


ТОШКЕНТ - 2018


Физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2017.3.PhD/FM113 рақам билан рўйхатга олинган.

Диссертация Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ядро физикаси институти ва Астрономия институтида бажарилган.
Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, инглиз, рус (резюме)) Илмий кенгаш веб-саҳифаси (www.inp.uz) ва «Ziyonet» ахборот-таълим порталига (www.ziyonet.uz) жойлаштирилган.

Илмий раҳбар:
Ахмедов Бобомурат Жўраевич,
физика-математика фанлари доктори, профессор
Расмий оппонентлар:
Миртаджиева Каромат Тахировна,
физика-математика фанлари доктори, доцент
Файзуллаев Бируни Амануллаевич,
физика-математика фанлари номзоди, доцент
Етакчи ташкилот: Ал-Фаробий номидаги Қозоғистон Миллий Университети, Алмата, Қозоғистон.
Диссертация ҳимояси Ядро физикаси институти, Астрономия институти, Ўзбекистон
Миллий университети ҳузуридаги DSc.27.06.2017.FM/T.33.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2018
йил ________________ соат ________ даги мажлисида бўлиб ўтади. (Манзил: 100174, Тошкент шаҳри, Улуғбек қўрғони, Ядро физикаси институти. Тел. (+99871) 289-31-41; факс (+99871) 289-31-50; e-mail: info@inp.uz).
Диссертация билан Ядро физикаси институтининг Ахборот-ресурс марказида танишиш мумкин (_______ рақам билан рўйхатга олинган). (Манзил: 100214, Тошкент шаҳри, Улуғбек қўрғони, ЯФИ. Тел. (+99871) 289-31-19).
Диссертация автореферати 2018 йил « » ____________ куни тарқатилди.
(2018 йил “____”_________даги ____ рақамли реестр баѐнномаси)


М. Ю. Ташметов
Илмий даражалар берувчи Илмийкенгаш
раиси ф.-м.ф.д., катта илмий ходим
Р. Ярмухамедов
Илмий даражалар берувчи Илмий
кенгаш илмий котиби ф.-м.ф.д., профессор
И. Нуритдинов
Илмий даражалар берувчи Илмий
кенгаш ҳузуридаги илмий семинар раиси
ф.-м.ф.д., профессор