menyu
Новости

Автореферат - Фазилова Дилбархон Шамурадовна

Авторефератнинг PDF шаклидаги тўлиқ матни

ЯДРО ФИЗИКАСИ ИНСТИТУТИ, АСТРОНОМИЯ ИНСТИТУТИ, ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ DSc.27.06.2017.FM/T.33.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ


АСТРОНОМИЯ ИНСТИТУТИ
ФАЗИЛОВА ДИЛБАРХОН ШАМУРАДОВНА


СУНЪИЙ ЙЎЛДОШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ КООРДИНАТАЛАР РЕФЕРЕНЦ ТИЗИМИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ
01.03.01 – Астрономия
ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ ДОКТОРИ (DSc) ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ


Тошкент – 2018


Фан доктори (DSc) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2017.4.DSc/FM106 рақам билан
рўйхатга олинган.

Докторлик диссертацияси Астрономия институтида бажарилган. Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус, инглиз (резюме)) Илмий кенгашнинг веб-
саҳифасида (www.inp.uz) ва «Ziyonet» Аҳборот таълим порталида (www.ziyonet.uz) жойлаштирилган.

Илмий маслаҳатчи:
Эгамбердиев Шухрат Абдуманнапович,
физика-математика фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон республикаси Фанлар академияси академиги
Расмий оппонентлар:
Малкин Зиновий Меерович,
физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим
Хусомиддинов Сабриддин Самарович,
физика-математика фанлари доктори, профессор
Ильясов Сабит Пулатович,
физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим
Етакчи ташкилот:Россия Фанлар Академияси Астрономия институти
Диссертация ҳимояси Ядро физикаси институти, Астрономия институти, Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги DSc.27.06.2017.FM/T.33.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2018 йил «___» ______________ соат ____ даги мажлисида бўлиб ўтади. (Манзил: 100214,
Тошкент ш., Улуғбек қўрғони, ЯФИ. Тел. (+99871) 289-31-41; факс (+99871) 289-36-65;
е-mail: info@inp.uz).
Диссертация билан Ядро физикаси институти Ахборот-ресурс марказида танишиш мумкин (_____рақам билан рўйхатга олинган). (Манзил: 100214, Тошкент ш., Улуғбек қўрғони, ЯФИ. Тел. (+99871) 289-31-19).
Диссертация автореферати 2018 йил « » ____________ куни тарқатилди.
(2018 йил “____”_________даги ____ рақамли реестр баѐнномаси)


М. Ю. Ташметов
Илмий даражалар берувчи Илмий кенгаш
раиси ф.-м.ф.д., катта илмий ходим
Р. Ярмухамедов
Илмий даражалар берувчи Илмий
кенгаш илмий котиби ф.-м.ф.д., профессор
И. Нуритдинов
Илмий даражалар берувчи Илмий
кенгаш ҳузуридаги илмий семинар раиси