menyu
Новости

Автореферат - Надирбеков Махмуджон Сулайманович

Авторефератнинг PDF шаклидаги тўлиқ матни

ЯДРО ФИЗИКАСИ ИНСТИТУТИ, АСТРОНОМИЯ ИНСТИТУТИ, ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ DSc.27.06.2017.FM/T.33.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ


ЯДРО ФИЗИКАСИ ИНСТИТУТИ
НАДИРБЕКОВ МАХМУДЖОН СУЛАЙМАНОВИЧ


ЛАНТАНИД ВА АКТИНИД ЯДРОЛАРНИНГ УЙҒОНГАН КОЛЛЕКТИВ ҲОЛАТЛАРИНИНГ ҲУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ШАКЛИНИ ЎЗГАРИШ ДИНАМИКАСИ


01.04.08 – Атом ядроси ва элементар зарралар физикаси. Тезлаштирувчи техника
ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА фанлари доктори (DSc) диссертацияси АВТОРЕФЕРАТИ


ТАШКЕНТ - 2018


Фан доктори (DSc) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2017.1.DSc/FM34 рақам билан рўйхатга олинган.
Докторлик диссертацияси Ядро физикаси институтида бажарилган.
Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус, инглиз (резюме)) Илмий кенгашнинг
веб-саҳифасида (www.inp.uz) ва «Ziyonet» Ахборот таълим порталида (www.ziyonet.uz)
жойлаштирилган.

Илмий маслаҳатчи:
Ярмухамедов Рахим,
физика-математика доктори, профессор
Расмий оппонентлар:
Муминов Толиб Мусаевич,
физика- математика доктори, профессор,
Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси академиги
Адамян Гурген Григорьевич,,
физика-математика доктори
Бекмирзаев Рахматилло Нурмуродович,,
физика-математика доктори, профессор
Етакчи ташкилот:Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Физика-техника институти
Диссертация ҳимояси Ядро физикаси институти, Астрономия институти, Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги DSc.27.06.2017.FM/T.33.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2018 йил «___» ______________ соат ____ даги мажлисида бўлиб ўтади. (Манзил: 100214,
Тошкент ш., Улуғбек қўрғони, ЯФИ. Тел. (+99871) 289-31-60; факс (+99871) 289-36-65;
е-mail: info@inp.uz).
Диссертация билан Ядро физикаси институти Ахборот-ресурс марказида танишиш мумкин (_____рақам билан рўйхатга олинган). (Манзил: 100214, Тошкент ш., Улуғбек қўрғони, ЯФИ. Тел. (+99871) 289-31-19).
Диссертация автореферати 2018 йил « » ____________ куни тарқатилди.
(2018 йил “____”_________даги ____ рақамли реестр баѐнномаси)


М. Ю. Ташметов
Илмий даражалар берувчи Илмийкенгаш
раиси ф.-м.ф.д., катта илмий ходим
Р. Ярмухамедов
Илмий даражалар берувчи Илмий
кенгаш илмий котиби ф.-м.ф.д., профессор
И. Нуритдинов
Илмий даражалар берувчи Илмий
кенгаш ҳузуридаги илмий семинар раиси