menyu
Новости

Автореферат - Музафаров Амрулло Мустафоевич

Авторефератнинг PDF шаклидаги тўлиқ матни

ЯДРО ФИЗИКАСИ ИНСТИТУТИ, АСТРОНОМИЯ ИНСТИТУТИ, ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ DSc.27.06.2017.FM/T.33.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ


ЯДРО ФИЗИКАСИ ИНСТИТУТИ

НАВОИЙ КОН-МЕТАЛЛУРГИЯ КОМБИНАТИ
МУЗАФАРОВ АМРУЛЛО МУСТАФОЕВИЧ


ОЛТИН, УРАН АЖРАТИБ ОЛИШ ЖАРАЁНЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЭКОТИЗИМГА ТЕХНОГЕН УЛУШИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШНИНГ ЯДРО-ФИЗИК УСЛУБЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ
01.04.01 –Экспериментал физиканинг асбоблари ва усуллари
ТЕХНИКА ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD) ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ


ТОШКЕНТ - 2018


Техника фанлари бўйича фалсафа доктори (Doctor of Philosohy) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида NoB2017.2.PhD/FM61 рақами билан рўйхатга олинган.

Диссертация Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ядро физикаси институти ва Навоий кон-металлургия комбинатида бажарилган.
Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус, инглиз (резюме)) Илмий кенгаш веб-саҳифаси (www.inp.uz) ва «Ziyonet» ахборот-таълим порталида (www.ziyonet.uz) жойлаштирилган.

Илмий раҳбар:

Саттаров Гайвилло Саттарович,


техника фанлари доктори, профессор
Расмий оппонентлар:
Муминов Толиб Мусаевич,
физика-математикафанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси академиги
Cалимов Мухаммад Ибрагимович,
техника фанлари номзоди
Етакчи ташкилот:Самарқанд давлат университети

Диссертация ҳимояси Ядро физикаси институти, Астрономия институти, Ўзбекистон
Миллий университети ҳузуридаги DSc.27.06.2017.FM/T.33.01 рақамли Илмий кенгаш асосида
тузилган Бир марталик Илмий кенгашнинг 2018 йил ________________ соат ________ даги
мажлисида бўлиб ўтади. (Манзил: 100174, Тошкент ш., Улуғбек қўрғони, Ядро физикаси
институти. Тел. (+99871) 289-31-18; факс (+99871) 289-31-50; e-mail: info@inp.uz ).

Диссертация билан Ядро физикаси институтининг Ахборот-ресурс марказида танишиш
мумкин (_______ рақами билан рўйхатга олинган. (Манзил: 100214, Тошкент ш., Улуғбек қўрғони,
ЯФИ. Тел. (+99871) 289-31-19).

Диссертация автореферати 2018 йил « » ____________ куни тарқатилди.
(2018 йил “____”_________даги ____ рақамли реестр баѐнномаси)


М. Ю. Ташметов
Илмий даражалар берувчи Илмийкенгаш
раиси ф.-м.ф.д., катта илмий ходим
Р. Ярмухамедов
Илмий даражалар берувчи Илмий
кенгаш илмий котиби ф.-м.ф.д., профессор
И. Нуритдинов
Илмий даражалар берувчи Илмий
кенгаш ҳузуридаги илмий семинар раиси
ф.-м.ф.д., профессор