menyu
Новости

Автореферат - Исматов Нормамат Бекназарович

Авторефератнинг PDF шаклидаги тўлиқ матни

ЯДРО ФИЗИКАСИ ИНСТИТУТИ, АСТРОНОМИЯ ИНСТИТУТИ, ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ DSc.27.06.2017.FM/T.33.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ


ЯДРО ФИЗИКАСИ ИНСТИТУТИ
ИСМАТОВ НОРМАМАТ БЕКНАЗАРОВИЧ


РАДИАЦИЯВИЙ ТЕХНОЛОГИК КОМПЛЕКСИ БАЗАСИДА ТИББИЁТ, ПОЛИМЕР МАҲСУЛОТЛАРИГА ВА ФАРМАЦЕВТИКА ПРЕПАРАТЛАРИ ХОМ-АШЁЛАРИГА ИШЛОВ БЕРИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ЯРАТИШ
01.04.01 – Экспериментал физиканинг асбоблари ва услублари
ТЕХНИКА ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD) ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ


ТОШКЕНТ - 2018


Техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида
B2018.4.PhD/Т967 рақам билан рўйхатга олинган.

Диссертация Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ядро физикаси институтида бажарилган.
Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, инглиз, рус (резюме)) Илмий кенгаш веб-саҳифаси (www.inp.uz) ва «Ziyonet» ахборот-таълим порталига (www.ziyonet.uz) жойлаштирилган.

Илмий раҳбар:
Ташметов Маннаб Юсупович,
физика-математика фанлари доктори, профессор
Расмий оппонентлар:
Рахматов Ахмад Зайнидинович,
техника фанлари доктори, профессор
Абдуллаева Гаяна Артоевна,
техника фанлари номзоди
Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети
Диссертация ҳимояси Ядро физикаси институти, Астрономия институти, Ўзбекистон
Миллий университети ҳузуридаги DSc.27.06.2017.FM/T.33.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2018
йил ________________ соат ________ даги мажлисида бўлиб ўтади. (Манзил: 100174, Тошкент шаҳри, Улуғбек қўрғони, Ядро физикаси институти. Тел. (+99871) 289-31-41; факс (+99871) 289-31-50; e-mail: info@inp.uz).
Диссертация билан Ядро физикаси институтининг Ахборот-ресурс марказида танишиш мумкин (_______ рақам билан рўйхатга олинган). (Манзил: 100214, Тошкент шаҳри, Улуғбек қўрғони, ЯФИ. Тел. (+99871) 289-31-19).
Диссертация автореферати 2018 йил « » ____________ куни тарқатилди.
(2018 йил “____”_________даги ____ рақамли реестр баѐнномаси)


С.В. Артемов
Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш раиси ўринбосари,
ф.-м.ф.д., катта илмий ходим
Э.М.Турсунов
Илмий даражалар берувчи Илмий
кенгаш илмий котиби ф.-м.ф.д., катта илмий ходим
И. Нуритдинов
Илмий даражалар берувчи Илмий
кенгаш ҳузуридаги илмий семинар раиси
ф.-м.ф.д., профессор