menyu
Новости

Автореферат - Ахунов Талъат Ахматович

Авторефератнинг PDF шаклидаги тўлиқ матни

ЯДРО ФИЗИКАСИ ИНСТИТУТИ, АСТРОНОМИЯ ИНСТИТУТИ, ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ DSc.27.06.2017.FM/T.33.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ
АСТРОНОМИЯ ИНСТИТУТИ
АХУНОВ ТАЛЪАТ АХМАТОВИЧ


ТАНЛАНГАН ГРАВИТАЦИОН ЛИНЗАЛАНГАН КВАЗАРЛАРНИНГ ПЗС - ФОТОМЕТРИЯСИ ВА КЕНГ МАЙДОНЛАР ҲОЛАТЛАРИ
01.03. 01 - Астрономия
ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ ДОКТОРИ (DSc) ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ


Тошкент – 2019


Физика-математика фанлари доктори (DSc) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида
B2018.4.DSc/FM121 рақами билан рўйхатга олинган.
Диссертация Ўзбекистон Миллий университети ва Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Астрономия институтида бажарилган.
Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, инглиз, рус (резюме)) Илмий кенгаш веб-саҳифасида (www.inp.uz) ва “Ziyonet” Ахборот таълим порталида (www.ziyonet.uz) жойлаштирилган.

Илмий маслаҳатчи:
Нуритдинов Салохитдин Насритдинович,
физика-математика фанлари доктори, профессор
Расмий оппонентлар:
Чернин Артур Давидович,
физика-математика фанлари доктори, профессор
Коршунова Наталья Александровна,
физика-математика фанлари доктори, профессор
Туракулов Зафар Ялкинович,
физика-математика фанлари доктори, профессор
Етакчи ташкилот:В.Г. Фесенков номидаги Астрофизика институти, Олмаота ш., Қозоғистон Республикаси
Диссертация ҳимояси Ядро физикаси институти, Астрономия институти, Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги DSc.27.06.2017.FM/T.33.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2019 йил «___» ______________ соат ____ даги мажлисида бўлиб ўтади. (Манзил: 100214,
Тошкент ш., Улуғбек қўрғони, ЯФИ. Тел. (+99871) 289-31-41; факс (+99871) 289-36-65;
е-mail: info@inp.uz).
Диссертация билан Ядро физикаси институти Ахборот-ресурс марказида танишиш мумкин (_____рақам билан рўйхатга олинган). (Манзил: 100214, Тошкент ш., Улуғбек қўрғони, ЯФИ. Тел. (+99871) 289-31-19).
Диссертация автореферати 2019 йил « » ____________ куни тарқатилди.
(2019 йил “____”_________даги ____ рақамли реестр баѐнномаси)


М. Ю. Ташметов
Илмий даражалар берувчи Илмийкенгаш
раиси ф.-м.ф.д., профессор
Э.М.Турсунов
Илмий даражалар берувчи Илмий
кенгаш илмий котиби
ф.-м.ф.д., катта илмий ходим
И. Нуритдинов
Илмий даражалар берувчи Илмий
кенгаш ҳузуридаги илмий семинар раиси