menyu
Новости

Автореферат -Парпиев Адхамжон Собиржанович

Авторефератнинг PDF шаклидаги тўлиқ матни

ЯДРО ФИЗИКАСИ ИНСТИТУТИ, АСТРОНОМИЯ ИНСТИТУТИ, ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ DSc.27.06.2017.FM/T.33.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ


ЯДРО ФИЗИКАСИ ИНСТИТУТИ
ПАРПИЕВ АДХАМЖОН СОБИРЖАНОВИЧ


TiCx КУБ ТИТАН КАРБИДИНИНГ ГОМОГЕНЛИК СОҲАСИДА АТОМЛАРНИНГ ЎРТАЧА КВАДРАТИК СИЛЖИШИ
01.04.07 – конденсирланган ҳолат физикаси
ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD) ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ


ТОШКЕНТ - 2019


Физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида
В2018.1.PhD/FM179 рақами билан рўйхатга олинган.

Диссертация Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ядро физикаси институтида бажарилган.
Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус, инглиз (резюме)) Илмий кенгаш веб-саҳифаси (www.inp.uz) ва «Ziyonet» ахборот-таълим порталида (www.ziyonet.uz) жойлаштирилган.

Илмий раҳбар:
Хидиров Ирсали,
физика-математика фанлари доктори, профессор
Расмий оппонентлар:
Ибрагимова Эльвира Меметовна,
физика-математика фанлари доктори
Пайзуллаханов Мухаммаде-Султанхан Саидивалиханович,
физика-математика фанлари номзоди
Етакчи ташкилот: Ислом Каримов университети номидаги Тошкент Давлат техника

Диссертация ҳимояси Ядро физикаси институти, Астрономия институти, Ўзбекистон
Миллий университети ҳузуридаги DSc.27.06.2017.FM/T.33.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2019
йил ________________ соат ________ даги мажлисида бўлиб ўтади. (Манзил: 100174, Тошкент шаҳри, Улуғбек қўрғони, Ядро физикаси институти. Тел. (+99871) 289-31-41; факс (+99871) 289-31-50; e-mail: info@inp.uz).
Диссертация билан Ядро физикаси институтининг Ахборот-ресурс марказида танишиш мумкин (_______ рақам билан рўйхатга олинган). (Манзил: 100214, Тошкент шаҳри, Улуғбек қўрғони, ЯФИ. Тел. (+99871) 289-31-19).
Диссертация автореферати 2019 йил « » ____________ куни тарқатилди.
(2019 йил “____”_________даги ____ рақамли реестр баѐнномаси)


М. Ю. Ташметов
Илмий даражалар берувчи Илмий
кенгаш раиси ф.-м.ф.д., профессор
Э.М.Турсунов
Илмий даражалар берувчи Илмий
кенгаш илмий котиби ф.-м.ф.д., катта илмий ходим
И. Нуритдинов
Илмий даражалар берувчи Илмий
кенгаш ҳузуридаги илмий семинар раиси
ф.-м.ф.д., профессор