menyu
Новости

Автореферат - Ярматов Бахром Хайдарович

Авторефератнинг PDF шаклидаги тўлиқ матни

ЯДРО ФИЗИКАСИ ИНСТИТУТИ ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ DSc.02/30.12.2019.FM/T.33.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ


ЯДРО ФИЗИКАСИ ИНСТИТУТИ
ЯРМАТОВ БАХРОМ ХАЙДАРОВИЧ


ИНСОН ҚОНИ ТРАНСПОРТ ОҚСИЛИ БОҒЛОВЧИЛИК ҚОБИЛИЯТИНИ БАҲОЛАШНИНГ РАДИОКИМЁВИЙ УСУЛИНИ
ИШЛАБ ЧИҚИШ
01.04.01 – Экспериментал физиканинг асбоблари ва усуллари
ТЕХНИКА ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD) ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ


ТОШКЕНТ - 2020


Техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида
B2019.4.PhD/Т1391 рақами билан рўйхатга олинган.

Диссертация Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ядро физикаси институтида бажарилган.
Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус, инглиз (резюме)) Илмий кенгаш веб-саҳифаси (www.inp.uz) ва «Ziyonet» ахборот-таълим порталида (www.ziyonet.uz) жойлаштирилган.

Илмий раҳбар:
Ким Андрей Алексеевич,
биология фанлари номзоди, катта илмий ходим
Расмий оппонентлар:
Бозоров Эркин Хожиевич,
физика-математика фанлари доктори, профессор
Нишонов Шерзоджон Жуманазарович,
техника фанлари буйича фалсафа доктори
Етакчи ташкилот:Ўзбекистон миллий университети

Диссертация ҳимояси Ядро физикаси институти ҳузуридаги DSc.02/30.12.2019.FM/T.33.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2020
йил ________________ соат ________ даги мажлисида бўлиб ўтади. (Манзил: 100174, Тошкент шаҳри, Улуғбек қўрғони, Ядро физикаси институти. Тел. (+99871) 289-31-41; факс (+99871) 289-31-50; e-mail: info@inp.uz).
Диссертация билан Ядро физикаси институтининг Ахборот-ресурс марказида танишиш мумкин (_______ рақам билан рўйхатга олинган). (Манзил: 100214, Тошкент шаҳри, Улуғбек қўрғони, ЯФИ. Тел. (+99871) 289-31-19).
Диссертация автореферати 2020 йил « » ____________ куни тарқатилди.
(2020 йил “____”_________даги ____ рақамли реестр баѐнномаси)


М. Ю. Ташметов
Илмий даражалар берувчи Илмий
кенгаш раиси ф.-м.ф.д., профессор
С.Б.Игамов
Илмий даражалар берувчи Илмий
кенгаш илмий котиби ф.-м.ф.д., катта илмий ходим
И. Нуритдинов
Илмий даражалар берувчи Илмий
кенгаш ҳузуридаги илмий семинар раиси
ф.-м.ф.д., профессор