menyu
Новости

Автореферат - Абдурахманов Гулмирза

Авторефератнинг MS Word шаклидаги тўлиқ матни

ЯДРО ФИЗИКАСИ ИНСТИТУТИ ва ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ ҲУЗУРИДАГИ ФАН ДОКТОРИ ИЛМИЙ ДАРАЖАСИНИ БЕРУВЧИ 16.07.2013.FM.11.01 РАҚАМЛИ
ИЛМИЙ КЕНГАШ


ЯДРО ФИЗИКАСИ ИНСТИТУТИ
АБДУРАХМАНОВ ГУЛМУРЗА


МЕТАЛЛ ОКСИДЛАРИ БИЛАН ЛЕГИРЛАНГАН ИШҚОРСИЗ ҚЎРҒОШИН-СИЛИКАТ ШИШАЛАР СТРУКТУРАСИ ВА ТРАНСПОРТ ХОССАЛАРИНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ
01.04.07- Конденсатланган ҳолат физикаси
(физика-математика фанлари)
ДОКТОРЛИК ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ


Тошкент – 2014

УДК 661.11.01: 539.4: 541.161.6

 

Докторлик диссертацияси автореферати мундарижаси

Оглавление автореферата докторской диссертации

Content of the abstract of doctoral dissertation

Абдурахманов Гулмурза

Металл оксидлари билан легирланган ишқорсиз

қўрғошин-силикат шишалар структураси ва транспорт

хоссаларининг ўзига хос жиҳатлари.......................................................................................... 3

Абдурахманов Гулмурза

Особенности структуры и транспортных свойств

бесщелочных свинцово-силикатных стекол,

легированных оксидами металлов................................................................................................ 31

Abdurakhmanov Gulmurza

Peculiarities of the structure and transport

properties of alkaline-free lead-silicate glasses

doped by metal oxides...................................................................................................................... 60

Эълон қилинган ишлар рўйхати   

Список опубликованных работ

List of published works...................................................................................................................... 84ЯДРО ФИЗИКАСИ ИНСТИТУТИ ва ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ ҲУЗУРИДАГИ ФАН ДОКТОРИ ИЛМИЙ ДАРАЖАСИНИ БЕРУВЧИ 16.07.2013.FM.11.01 РАҚАМЛИ
ИЛМИЙ КЕНГАШ


ЯДРО ФИЗИКАСИ ИНСТИТУТИ
АБДУРАХМАНОВ ГУЛМУРЗА


МЕТАЛЛ ОКСИДЛАРИ БИЛАН ЛЕГИРЛАНГАН ИШҚОРСИЗ ҚЎРҒОШИН-СИЛИКАТ ШИШАЛАР СТРУКТУРАСИ ВА ТРАНСПОРТ ХОССАЛАРИНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ
01.04.07- Конденсатланган ҳолат физикаси
(физика-математика фанлари)
ДОКТОРЛИК ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ


Тошкент – 2014


Докторлик диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида 30.09.2014/B2014.5.FM154 рақам билан рўйхатга олинган.

Докторлик диссертацияси Энергетика ва автоматика институтида бажарилган.
Докторлик диссертациясининг тўлиқ матни Ядро физикаси институти ва Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги 16.07.2013.FM.11.01 рақамли фан доктори илмий даражасини берувчи илмий кенгаш веб-саҳифасида www.inp.uz манзилига жойлаштирилган.
Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус, инглиз) веб-саҳифада www.inp.uz манзилига ва «ZIYONET» Ахборот-таълим порталида www.ziyonet.uz манзилига жойлаштирилган.

Расмий оппонентлар:

физика-математика фанлари доктори, профессор, академик Муминов Рамизулла Абдуллаевич,
физика-математика фанлари доктори, профессорВласов Сергей Игоревич,
физика-математика фанлари доктори Ибрагимова Эльвира Меметовна .
Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация ҳимояси Ядро физикаси институти ва Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги 16.07.2013.FM.11.01 рақамли илмий кенгашнинг « ___ » ___________ 2014 й. соат ____ даги мажлисида бўлиб ўтади (Манзил: 100214, Тошкент ш., Улуғбек қўрғони, ЯФИ; тел. (99871) 150-30-70; факс (99871) 150-30-80; e-mail: info@inp.uz).

Докторлик диссертацияси билан Ядро физикаси институтининг Ахборот-ресурс марказида танишиш мумкин (01-14 рақами билан рўйхатга олинган). Манзил: 100214, Тошкент ш., Улуғбек қўрғони, ЯФИ; тел. (99871) 289-31-18.

Диссертация автореферати 2014 йил «____» ___________да тарқатилди
(2014 йил «____»__________даги _____ рақамли реестр баённомаси).

У. С. Салихбаев
Фан доктори илмий даражасини берувчи
илмий кенгаш раиси ф.-м.ф.д., профессор

Р. Ярмухамедов
Фан доктори илмий даражасини берувчи
илмий кенгаш илмий котиби ф.-м.ф.д., профессор

И. Хидиров
Фан доктори илмий даражасини берувчи
илмий кенгаш ҳузуридаги илмий семинар раиси
ф.-м.ф.д., профессор