menyu
Новости

Автореферат - Турсунов Эргаш Махкамович

Авторефератнинг MS Word шаклидаги тўлиқ матни

ЯДРО ФИЗИКАСИ ИНСТИТУТИ ва ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ ҲУЗУРИДАГИ ФАН ДОКТОРИ ИЛМИЙ ДАРАЖАСИНИ БЕРУВЧИ 16.07.2013.FM.11.01 РАҚАМЛИ
ИЛМИЙ КЕНГАШ


ЯДРО ФИЗИКАСИ ИНСТИТУТИ
ТУРСУНОВ ЭРГАШ МАҲКАМОВИЧ


ПОТЕНЦИАЛ МОДЕЛЛАР ДОИРАСИДА ЕНГИЛ ЯДРОЛАР СТРУКТУРАСИ
01.04.08 – Атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси, тезлаштирувчи техника (физика-математика фанлари)
ДОКТОРЛИК ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ


Тошкент – 2015

УДК 539.12.01; 539.125; 539.143

 

Докторлик диссертацияси автореферати мундарижаси

Оглавление автореферата докторской диссертации

Content of the abstract of doctoral dissertation

Турсунов Эргаш Маҳкамович

Потенциал моделлар доирасида енгил ядролар структураси............................................................................................. 3

Турсунов Эргаш Махкамович

Структура легких ядер в рамках потенциальных моделей................................................................................................ 27

Tursunov Ergash Makhkamovich

Structure of light nuclei in the frame of potential models...................................................................................................... 53

Эълон қилинган ишлар рўйхати   

Список опубликованных работ

List of published works......................................................................................................................................................... 75ЯДРО ФИЗИКАСИ ИНСТИТУТИ ва ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ ҲУЗУРИДАГИ ФАН ДОКТОРИ ИЛМИЙ ДАРАЖАСИНИ БЕРУВЧИ 16.07.2013.FM.11.01 РАҚАМЛИ
ИЛМИЙ КЕНГАШ


ЯДРО ФИЗИКАСИ ИНСТИТУТИ
ТУРСУНОВ ЭРГАШ МАҲКАМОВИЧ


ПОТЕНЦИАЛ МОДЕЛЛАР ДОИРАСИДА ЕНГИЛ ЯДРОЛАР СТРУКТУРАСИ
01.04.08 – Атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси, тезлаштирувчи техника
(физика-математика фанлари)
ДОКТОРЛИК ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ


ТОШКЕНТ - 2015


Докторлик диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида 30.09.2014/B2014.5.FM158 рақами билан рўйхатга олинган.

Докторлик диссертацияси Ядро физикаси институтида бажарилган.
Докторлик диссертациясининг тўлиқ матни Ядро физикаси институти ва Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги 16.07.2013.FM.11.01 рақамли илмий кенгаш веб-саҳифасида www.inp.uz манзилига жойлаштирилган.
Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус, инглиз) веб-саҳифага www.inp.uz манзилига ҳамда ZIYONET ахборот-таълим порталида www.ziyonet.uz манзилига жойлаштирилган.

Илмий маслаҳатчи:
Юлдашев Бехзод Садикович
физика-математика фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси академиги
Расмий оппонентлар:
Мусаханов Мирзаюсуф Мирзамахмудович
физика-математика фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси академиги
Блохинцев Леонид Дмитриевич
физика-математика фанлари доктори, профессор
Усманов Пазлитдин Нуритдинович
физика-математика фанлари доктори
Етакчи ташкилот:Бирлашган ядро тадқиқотлари институти Дубна, Москва вилояти, Россия Федерацияси

Диссертация ҳимояси Ядро физикаси институти ва Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги 16.07.2013.FM.11.01 рақамли Илмий кенгашнинг «10» март 2015 й. соат 1000 даги мажлисида бўлади. (100214, Тошкент ш., Улуғбек қўрғони, ЯФИ; тел. (+99871) 150-30-70; факс (+99871) 150-30-80; e-mail: info@inp.uz).
Докторлик диссертацияси Ядро физикаси институти ахборот-ресурс марказида 02 рақами билан рўйхатга олинган, диссертация билан АРМда танишиш мумкин (100214, Тошкент ш., Улуғбек қўрғони, ЯФИ; тел. (+99871) 289-31-19).

Диссертация автореферати 2015 йил «04» мартда тарқатилди
(4 март 2015 й. даги № 02 рақамли реестр баённомаси).

У. С. Салихбаев
Фан доктори илмий даражасини берувчи
илмий кенгаш раиси ф.-м.ф.д., профессор

Р. Ярмухамедов
Фан доктори илмий даражасини берувчи
илмий кенгаш илмий котиби ф.-м.ф.д., профессор

И. Хидиров
Фан доктори илмий даражасини берувчи
илмий кенгаш ҳузуридаги илмий семинар раиси
ф.-м.ф.д., профессор