Хурматли талабгорлар!

Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган  илмий нашрлар РЎЙХАТИ 2016 йилда янгидан нашр қилинди.


Syndicate content